×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور
۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

نمونه قرارداد تمدید اجاره کمپرسور

 قرارداد تمدید اجاره کمپرسور نظر به اتمام قرارداد شماره ۵۹۸۲ مورخ ……….. در خصوص اجاره یک دستگاه کمپرسور منعقده با آقای …………. […]

ادامه مطلب
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند

قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قــــرارداد اجـــاره سالـــن
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قــــرارداد اجـــاره سالـــن

قــــرارداد اجـــاره سالـــن طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد ………………… به نمایندگی  از سوی آقای ………………… بعنوان طرف اول و […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان

قرارداد اجاره نامه ساختمان طرفین قرارداد: الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی
۱۲ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره اماکن ورزشی

 قرارداد اجاره اماکن ورزشی این قرارداد به استناد ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی آن […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره خودرو
۱۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره خودرو

قرارداد اجاره خودرو طرفین قرارداد این قرارداد  ……………. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام ………… و ……..  به شماره ثبت ……………. کد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا
۹ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا

قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ کارخانه  ………….. از واحدهای تابعه شرکت سهامی عام …………. و […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو
۸ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو

 قرارداد اجاره به شرط تملیک خودرو  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ موجـر / موجـرین  ……………………………………………………………………. فرزند ………………………… به شماره شناسنامه / […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه
۲۱ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره وسیله نقلیه

قرارداد اجاره وسیله نقلیه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، […]

ادامه مطلب
نمونه متن اجاره نامه
۱۹ دی ۱۳۹۵

نمونه متن اجاره نامه

نمونه متن اجاره نامه طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی
۱۸ دی ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری (دفتر کار)
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری (دفتر کار)

نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری (دفتر کار اداری) طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (موجر): خانم/آقای ……………….. فرزند آقای ……………….. دارای […]

0