×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمانکاری
۸ مهر ۱۳۹۷

نمونه قرارداد پیمانکاری

نمونه قرارداد پیمانکاری قرارداد حاضر فی مابین شرکت ………………………. به مدیریت/نمایندگی ……………….    به آدرس ………………………………………… تلفن ……… که از این پس پیمانکار […]

ادامه مطلب
قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان
۲۲ فروردین ۱۳۹۶

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان

قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)
۱۶ فروردین ۱۳۹۶

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)

موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C) تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب طرفین موافقت نامه پیمان حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پیمان مدیریت
۲۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پیمان مدیریت

قرارداد پیمان مدیریت طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس « صاحب […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تخریب
۲۰ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد تخریب

قرارداد تخریب طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد سنگ کاری
۲۰ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد سنگ کاری

نمونه قرارداد سنگ کاری ساختمان طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نقاشی ساختمان
۲۰ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد نقاشی ساختمان

نمونه قرارداد نقاشی ساختمان طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد حفر چاه
۱۹ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد حفر چاه

نمونه قرارداد حفر چاه طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد قالب بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی)
۱۶ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد قالب بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی)

نمونه قرارداد قالب بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی) طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کاشی کاری و سرامیک ساختمانی
۱۶ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد کاشی کاری و سرامیک ساختمانی

نمونه قرارداد کاشی کاری و سرامیک ساختمانی طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از ……………… […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه
۱۵ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از […]

0