×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید اسفنج
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید اسفنج

قرارداد خرید اسفنج طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «خریدار»نامیده […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی

قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی (در قالب نیازهای محلی استان) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی
۱۹ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد تحقیقات صنعتی

قرارداد تحقیقات صنعتی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «کارفرما […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پژوهشى
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پژوهشى

قرارداد پژوهشى طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد…………. به نشانی ………………….که منبعد در این قرارداد «واحد»نامیده می […]

ادامه مطلب
نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰ و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)
۹ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد کار بازاریابی (یک ماهه)

قرارداد  کار بازار یابی (یک ماهه ) آقای / خانم ……………………………فرزند ………………… شماره شناسنامه ………………عطف به درخواست مورخ …/…/  ۱۳  ، این […]

ادامه مطلب
نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی
۷ بهمن ۱۳۹۵

نمونه فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی

فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره […]

ادامه مطلب
۱۳ تیر ۱۳۹۵

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع) : خانم/آقای …………………. فرزند آقای …………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از …………  […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد چاپ کتاب
۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵

نمونه قرارداد چاپ کتاب

نمونه قرارداد چاپ و نشر کتاب با موسسات و انتشارات ؛در این قرارداد وظیفه چاپ و انتشار کتابی که به وسیله مولف […]

0