×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی
۲۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی

قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی…………………نام پدر………………شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد سرویس و نگهداری
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد سرویس و نگهداری

 قرارداد سرویس و نگهداری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ خانم/آقای “……………..” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از ……………………….، […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد ریخته گری
۲۴ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد ریخته گری

قرارداد ریخته گری طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………..شماره تماس…………………. آدرس………………………………………..که ازین پس « خریدار» نامیده […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات پاکسازی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خدمات پاکسازی

قرارداد خدمات طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خدمات

قرارداد خدمات طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس………………………………………………………………………………………………………………. که ازین پس «کارفرما»نامیده خواهد […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی
۲۳ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی

قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی (در قالب نیازهای محلی استان) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد توزیع – اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)
۲۲ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد توزیع – اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری)

نمونه قرارداد توزیع – اتاق بازرگانی بین المللی (وارد کننده انحصاری- توزیع کننده انحصاری) طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد خرید یک دستگاه باسکول
۲۱ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد خرید یک دستگاه باسکول

قرارداد خرید یک دستگاه باسکول طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پارتیشن
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پارتیشن

قرارداد پارتیشن طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ این قرارداد در تاریخ ………………….. فیمابین شرکت ………………….. به نمایندگی ………………….. به نشانی ………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پشتیبانی نرم افزار

قرارداد پشتیبانی نرم افزار طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی……………………….نام پدر……………………….شماره تماس………………………. آدرس…………………………………………………………………. که ازین پس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد پژوهشى
۱۶ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قرارداد پژوهشى

قرارداد پژوهشى طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد…………. به نشانی ………………….که منبعد در این قرارداد «واحد»نامیده می […]

ادامه مطلب
نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

نمونه قــرارداد آمـوزشگــاه هــا

قــرارداد آمـوزشگــاه هــا این قرارداد براساس مفاد ماده ۱۰ و ۱۹۰ به بعد قانون مدنی با تراضی طرفین و در مورخ    /       […]

0