×
ادامه مطلب
نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶

نمونه قرارداد ساختمان سالن ورزشی

قرارداد ساختمان سالن ورزشی  طرفین قرارداد قرارداد حاضر فی ما‌بین؛ ………………………. به نمایندگی آقای……………………….به شماره ملی ………………………. نام پدر ………………………. شماره تماس […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد نقاشی ساختمان
۲۰ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد نقاشی ساختمان

نمونه قرارداد نقاشی ساختمان طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد عملیات تخریب ساختمان
۲۰ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد عملیات تخریب ساختمان

نمونه قرارداد عملیات تخریب ساختمان طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به شماره شناسنامه ………………. به نشانی …………………………………….. تلفن […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد حفر چاه
۱۹ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد حفر چاه

نمونه قرارداد حفر چاه طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای ………………. فرزند ……………….  به نمایندگی از شرکت سوی ……… به نشانی …………………………………….. […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد قالب بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی)
۱۶ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد قالب بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی)

نمونه قرارداد قالب بندی (قالب فلزی دیوارهای بتنی) طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه
۱۵ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه

نمونه قرارداد اجرای داربست جهت اجرای نما پروژه طرفین قرارداد: این قرارداد فیمابین آقای …………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از […]

ادامه مطلب
۱۱ آذر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد آرماتوربندی ساختمان

نمونه قرارداد آرماتوربندی ساختمان این قرارداد در تاریخ ……… فی مابین شرکت………..به نمایندگی……….. به نشانی ………. تلفن ……… که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از […]

ادامه مطلب
۱۱ آذر ۱۳۹۴

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان

نمونه قرارداد گچ کاری ساختمان این قرارداد در تاریخ …… فی مابین شرکت ………… به نمایندگی …… به نشانی …………………… تلفن …… […]

0