بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد بیع, قرارداد حقوقی, قرارداد خرید, قرارداد فروش, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه قولنامه انتقال ملك

نمونه قولنامه انتقال ملك  ******* طرفین قرارداد: مشخصات فروشنده: …………………………………………………………………………….. مشخصات خريدار: ……………………………………………………………………………… مورد معامله: …………………. ثمن معامله: مبلغ …. ريال رايج كه مبلغ …… ريال از آن طي چك شماره ……….. عهده بانك ……….. شعبه ……… از سوي خريدار به فروشنده به عنوان بيعانه تسليم گرديده و مابقي بها را خريدار متعهد است به هنگام تنظيم و امضاي سند رسمي انتقال ملك در دفترخانه نقدا به فروشنده بپردازد. شروط: 1- تاريخ تنظيم و امضا… مشاهده ادامه مطلب… »

اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد بیع, قرارداد حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع

نمونه مبایعه نامه ملک

نمونه مبایعه نامه ملک يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ مادة1: طرفين معامله: فروشنده: آقای/خانم ………………… فرزند ……… داراي شناسنامة شمارة ……… صادره از ……… ساكن نشانـي ……… تلفن ……… خريدار: آقای/خانم ………………… فرزند ……… داراي شناسنامة شمارة ……… صادره از ……… ساكن نشانـي ……… تلفن ……… مادة2: مورد معامله و مشخصات آن: مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده برؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي باشد عبارتست از ششدانگ ……………. داراي يك جلد… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد بیع, قرارداد حقوقی, قرارداد خرید, قرارداد فروش, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه مبايعه نامه ملک

نمونه مبايعه نامه ملک يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ ********************* مادة1: طرفين معامله فروشنده: آقای/خانم …………… فرزند …………… داراي شناسنامة شمارة …………… صادره از …………… ساكن نشانـي…………… تلفن ……………  و خريدار: آقای/خانم …………… فرزند …………… داراي شناسنامة شمارة …………… صادره از …………… ساكن نشانـي…………… تلفن …………… مادة2: مورد معامله ومشخصات آن: مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده برؤيت خريداررسانده وموردقبول وتأييد خريدار مي باشد عبارتست از ششدانگ: داراي يك جلد سند مالكيت به شمارةملك ….. و به شمارةثبت….. دفتر…..بخش…..با امتياز آب….. ، برق…….. مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه دادخواست

دادخواست الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي

برگ دادخواست به دادگاه عمومي- الزام به تنظيم سند رسمي انتقال پلاك ثبتي بانضمام کلیه خسارات قانونی رياست محترم مجتمع قضايي “نام شهرستان محل وقوع ملك” باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: اينجانب …….. به نشاني مذكور برابر قرارداد مورخ …….. ،‌ …….. دانگ …….. باب خانه جزء پلاك ثبتي…….. / …….. بخش……..”شماره و نام شهرستان” را از خوانده/خواندگان خريداري نموده آپارتمان و بهاي آن نيز تأديه شده است. عليرغم ايفاء تعهداتم بعنوان خريدار، متأسفانه خوانده/خواندگان از… مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه برگه دادخواست مطالبه عين مهريه

نمونه برگه دادخواست مطالبه عين مهريه نمونه متن دادخواست بشرح زیر می باشد: باسلام، احتراماً به استحضارمي رساند اینجانب به موجب سند نكاحيه پيوست همسر دائمي و شرعي مرحوم ….. با مهريه مندرج در نكاحيه مزبور می‌باشم. همسر بنده بر اثر تصادف دار فاني را وداع نموده است كه خواندگان وراث حين الفوت مشاراليه ميباشند. نظر به اينكه مهريه مزبور از ديون متوفي و از حقوق قانوني و طلب عندالمطالبه اینجانب ميباشد. مستندا به ماده… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

ريزه کاري هاي حقوقي عقد هبه

وقتي چيزي را به ديگري مي بخشيم، شايد تصور اينکه پشت اين بذل و بخشش چه مباحث حقوقي و قضايي نهفته براي مان دشوار باشد؛ اما نبايد فراموش کرد که بخشيدن يک مال مترادف با انعقاد عقد هبه است و اين قرارداد شرايط خاصي دارد. عقد هبه بسيار مورد بررسي قرار گرفته است؛ اما هنوز در عمل مشکلاتي درباره اين قرارداد به وجود مي آيد که جاي بحث و بررسي دارد؛ مثل اينکه تکليف رجوع… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, قرارداد ساخت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد ساخت

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشاركت در ساخت بنا طرفین قرارداد: خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. به نشاني …………………………………….. مالك پلاك فرعي ……….. از اصلي ………..  اراضي … بخش … واقع در ……….. است و قصد احداث بنا در پلاك مذكور را دارد که از اين پس طرف اول قرارداد ناميده مي شود، و خانم/آقاي ……….. فرزند ……….. داراي شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. متولد ……….. نشاني …………………………………….. كه از اين پس… مشاهده ادامه مطلب… »