اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد بیع, قرارداد حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع

نمونه مبایعه نامه ملک

نمونه مبایعه نامه ملک يَااَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوابِالْعُقُودِ مادة1: طرفين معامله: فروشنده: آقای/خانم ………………… فرزند ……… داراي شناسنامة شمارة ……… صادره از ……… ساكن نشانـي ……… تلفن ……… خريدار: آقای/خانم ………………… فرزند ……… داراي شناسنامة شمارة ……… صادره از ……… ساكن نشانـي ……… تلفن ……… مادة2: مورد معامله و مشخصات آن: مورد معامله و مشخصات آن كه فروشنده برؤيت خريدار رسانده و مورد قبول و تأييد خريدار مي باشد عبارتست از ششدانگ ……………. داراي يك جلد… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد بیع, قرارداد حقوقی, قرارداد خرید, قرارداد فروش, قراردادهای حقوقی, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد بیع, نمونه قرارداد خرید, نمونه قرارداد فروش

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك

نمونه قرارداد بيع قطعي ملك ******* طرفین قرارداد: فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. و خريدار: نام ……………….. نام خانوادگي ……………….. فرزند ……………….. داراي شناسنامه ……………….. صادره از ……………….. به نشاني ……………….. مورد معامله: تمامي ششدانگ يكباب خانه/يك دستگاه آپارتمان كه مشخصات ثبتي آن به قرار ذيل محل وقوع آن ……………………….. است. پلاك فرعي …………….. از اصلي ……………….. اراضي ……………….. بخش ……………….. به مساحت… مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد و قلع و قمع بنا رياست محترم مجتمع قضايي “‌نام شهرستان محل وقوع ملك “ باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب سند مالكيت شماره …… ، …… دانگ پلاك ثبتي …… /. ….. بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع در …… متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف… مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه دادخواست خلع يد

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد رياست محترم شوراي حل اختلاف”‌نام شهرستان محل وقوع ملك ” باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب سند مالكيت شماره …. ، … دانگ پلاك ثبتي شماره … /  … بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی  …….. متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مكرر از رفع… مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد و قلع و قمع بنا مقوم رياست محترم مجتمع قضايي “‌نام شهرستان محل وقوع ملك” باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب سند مالكيت شماره …. ، … دانگ پلاك ثبتي …/ … بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع درنشانی …. متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات… مشاهده ادامه مطلب… »

اسناد حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, نمونه دادخواست

نمونه برگه دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا

نمونه برگه دادخواست به دادگاه عمومي- خلع يد و قلع و قمع بنا   رياست محترم مجتمع قضايي “‌نام شهرستان محل وقوع ملك ” باسلام احتراماً به استحضارمي رساند: به موجب سند مالكيت شماره … ، …. دانگ پلاك ثبتي … / … بخش  “شماره ونام شهرستان”  واقع در … متعلق به اينجانب مي باشد نظر به اينكه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اينجانب پلاك ثبتي مذكور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, قرارداد مشارکت, نمونه قرارداد, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مزارعه

نمونه قرارداد مزارعه  طرفین قرارداد: طرف اول قرارداد (مزارع) :خانم/آقاي …………….. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساكن : …………….. طرف دوم قرارداد(عامل): خانم/آقاي …………….. فرزند آقاي …………….. داراي شناسنامه شماره …………….. صادره از…………….. متولد …………….. ساكن : …………….. مورد مزارعه : تمامت شش دانگ يك قطعه زمين مزروعي به مساحت 20 هكتار داراي پلاك ……………… فرعي از ……………… اصلي مفروز و انتزاعي از پلاك ………… فرعي از اصلي مرقوم… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, نمونه قرارداد

نمونه قرارداد جعاله

 نمونه قرارداد جعاله طرف اول قرارداد (جاعل) : خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ……………………………………………………….. طرف دوم قرارداد (عامل) : خانم / آقاي ………………………………. فرزند آقاي ………………………. داراي شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………………………… متولد ………………………. ساكن : ……………………………………………………….. مورد جعاله : رنگ آميزي و نقاشي يك باب ساختمان مسكوني ده طبقه كه هر طبقه آن چهار واحد است با راهروها و زيرزمين… مشاهده ادامه مطلب… »