اخبار بانک قراردادها, بانک قراردادهای حقوقی, بانک قراردادهای حقوقی, قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

شیوه تفسیر قراردادهای خصوصی در حقوق ایران و نظام های حقوقی معاصر

تفكيك مفهوم تفسير قرارداد از مفاهيم مشابه 1- تميز تفسير قرارداد از تكميل آن: بحث تكميل قرارداد زمانى مطرح مى شود كه ناچار باشيم برخى امور را كه در عقد گفته نشده، هنگام اجرا لحاظ كنيم؛ بدين معنا كه طرفين به سبب عرف و قانون و عدالت به امورى ملزم مى شوند كه در عقد نياورده اند؛ امور مزبور را مى توان به دو دسته تقسيم كرد: الف) امورى كه قابليت استناد به قصد طرفين… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

اصل آزادی قراردادی؛ ماده ۱۰ قانون مدنی

مقدمه اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت. نمی توان ادعا کرد که… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد مشارکت, قرارداد- صفحه اصلی, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ماده1-طرفین قرارداد: قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین: طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ………………. مشاهده ادامه مطلب… »