×
ادامه مطلب
انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)
۱۶ دی ۱۳۹۵

انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی (قراردادهای PPP)

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی (Infrastructure) است؛ از راه‌های درون‌شهری و برون‌شهری گرفته تا […]

ادامه مطلب
معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)
۱۶ دی ۱۳۹۵

معرفی کتاب/ مدل های مشارکت عمومی- خصوصی (ppp)

کتاب مدلهای مشارکت عمومی- خصوصی (ppp) موضوع کلی کتاب: سرمایه‌گذاری مشارکتی بخش‌های عمومی و خصوصی، به سرمایه‌گذاری‌هایی اطلاق می‌گردد که در آن‌ها، […]

ادامه مطلب
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی – خصوصی PPP
۱۶ آذر ۱۳۹۵

چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی – خصوصی PPP

قراردادهای «مشارکت عمومی – خصوصی» اَشکال مختلفی از قراردادهای بلندمدت بین اشخاص حقوقی و نهادهای عمومی را در بر می‌گیرد که هدف […]

ادامه مطلب
PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی
۱۶ آذر ۱۳۹۵

PSPP ؛ مشارکت عمومی، خصوصی با رویکرد اجتماعی

یکی از مسائل مهم امروز دنیا برای دستیابی به توسعه، ایجاد تاسیسات زیربنایی و زیرساختی است، چراکه هیچ اقتصادی نه درایران و […]

ادامه مطلب
نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف
۱۶ آذر ۱۳۹۵

نگاهی به مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای مختلف

نگاهی به مشارکت عمومی- خصوصی در کشورهای مختلف چگونه می توان تزریق سرمایه بخش خصوصی به پروژه های زیرساختی را افزایش داد؟ […]

ادامه مطلب
ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ
۱۶ آذر ۱۳۹۵

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ

ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ دوﻟﺘﯽ – ﺧﺼﻮﺻﯽ (PPP) در ﺣﻮزه درﯾﺎﯾﯽ ﻣﺤﺮﮐﻬﺎ و ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺧﺎرﺟﯽ در ﺑﻨﺎدر اﯾﺮان اھﻣﯾت و ﺿرورت مشارکت […]

ادامه مطلب
۹ دی ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت بنا طرفین قرارداد: خانم/آقای ……….. فرزند ……….. دارای شناسنامه شماره ……….. صادره از ……….. به نشانی …………………………………….. […]

ادامه مطلب
مقایسه ۲ قرارداد فرانسوی ها با چین و ایران
۱۳ آذر ۱۳۹۴

مقایسه ۲ قرارداد فرانسوی ها با چین و ایران

مدیران پژو طی چندماه گذشته اعلام کرده بودند همان قراردادی را به ایران پیشنهاد داده‌اند که پیش‌تر به چینی‌ها پیشنهاد داده بودند. […]

ادامه مطلب
قرارداد مشارکت در ساخت
۱۱ آذر ۱۳۹۴

قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت طرفین قرارداد : قرارداد حاضر بمنظور احداث بنا و شراکت در عرصه و اعیان آن فی مابین […]

ادامه مطلب
نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی
۱۰ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

نمونه قرارداد مشارکت مدنی خصوصی قرارداد مشارکت مدنی ذیل بر مبنای ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین قرارداد منعقد می‌گردد. طرف اول […]

0