بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

اصل آزادی قراردادی؛ ماده ۱۰ قانون مدنی

مقدمه اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت. نمی توان ادعا کرد که… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد پیمانکاری, قرارداد تولید, قرارداد حقوقی, قرارداد خدمات, قرارداد ساخت

اصول کلی در تنظیم یک قرارداد پیمانکاری چیست؟

قراردادهای پیمانکاری به جزییات روابط بین کارفرما و پیمانکار می پردازد. اما اصول کلی که در تنظیم یک قرارداد پیمانکاری باید حتما در نظر گرفت چیست؟ در ادامه به بررسی برخی مفاد مشترک در همه قراردادهای پیمانکاری را بیان خواهیم کرد. به عنوان مثال از در یک قرارداد پیمانکاری جهت انجام خدمات ساختمانی یا غیره حتما باید مواد زیر را تعیین کرد طرف اول قرارداد (کارفرما) : نام و نام خانوادگی و مشخصات در این قسمت… مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, قرارداد مشارکت, قرارداد- صفحه اصلی, نمونه قرارداد مشارکت

نمونه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی ماده1-طرفین قرارداد: قرارداد مشارکت حاضر بر مبنای ماده 10 قانون مدنی تهیه و تنظیم شده است. بنا به توافق و تفاهم کامل طرفین فی مابین: طرف اول قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ……………. ساکن: ……………………………………………. که در این قرارداد به اختصار مالک نامیده می شود  و طرف دوم قرارداد: خانم/آقای ……………. فرزند آقای ……………. دارای شناسنامه شماره ……………. صادره از ……………. متولد ………………. مشاهده ادامه مطلب… »

بانک قراردادهای حقوقی, مقالات و مطالب آموزشی

اصل آزادی قراردادی

اصل آزادی قراردادی مقدّمه اصل آزادی قراردادی، در حقوق ما بوسیله ماده ۱۰ قانون مدنی اعلام شده است. بموجب این ماده: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند، در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد، نافذ است». پس، جز در مواردی که قانون مانعی در راه نفوذ قرار داد ایجاد کرده است، اراده اشخاص حاکم بر سرنوشت پیمانهای ایشان است و آزادی اراده را باید به عنوان «اصل» پذیرفت. نمی توان… مشاهده ادامه مطلب… »