×
ادامه مطلب
۲۸ شهریور ۱۳۹۴

نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی

  نمونه تقسیم نامه آپارتمان به موجب صورتمجلس تفکیکی   تقسیم کنندگان : ۱-خانم / آقای                           فرزند آقای               و نام مادر خانم                 […]

ادامه مطلب
۲۸ شهریور ۱۳۹۴

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط  قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛ “آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، کد ملی ………………………..، صادره از […]

ادامه مطلب
۲۸ شهریور ۱۳۹۴

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی

نمونه قرارداد انتقال اجرایی ناشی از اجرای سند رهنی  قرارداد حاضر در تاریخ           اصالتاً فی ما‌بین؛ “آقای/خانم ……….” به شماره شناسنامه ……………………….، […]

ادامه مطلب
مقاله علمی-پژوهشی قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار
۳۱ مرداد ۱۳۹۴

مقاله علمی-پژوهشی قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار

عنوان مقاله: قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی نرم افزار(۲۲ صفحه) نویسنده : ستار زرکلام‌* چکیده قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی […]

ادامه مطلب
۳۱ مرداد ۱۳۹۴

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۱)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت موسسات فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۱) www.ershadit.ir فهرست : مقدمه. ۳ فصل اول […]

ادامه مطلب
۳۱ مرداد ۱۳۹۴

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۲)

آشنایی با قوانین، ضوابط، دستورالعملهای مرتبط با صدور مجوز و فعالیت واحدهای فرهنگی دیجیتال(ویرایش ۲) dmdc.farhang.gov.ir فهرست : مقدمه. ۳ بخش اول: […]

ادامه مطلب
مقاله علمی-پژوهشی نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن
۳۱ مرداد ۱۳۹۴

مقاله علمی-پژوهشی نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن چکیده محیط الکترونیکی اینترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی […]

ادامه مطلب
۲۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک

نمونه تقسیم نامه ارث و ماترک تقسیم کنندگان : (ورثه مرحوم …………..متوفی به تاریخ ……… ) به شرح زیر : ۱- پدر: آقای …………………. نام […]

ادامه مطلب
۲۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد بیع شرط

نمونه قرارداد بیع شرط ماده ۱- طرفین معامله : ۱-۱- فروشنده : . . . . . . . . . . […]

ادامه مطلب
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد هبه

نمونه قرارداد ( هبه معوض ) واهب : خانم / آقای :………………. نام پدر …………………… نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه ………………. صادره از …………………. متولد …………………….. ساکن […]

ادامه مطلب
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد وکالت

نمونه وکالت نامه ( در اقامه دعوی ) موکل : خانم / آقای : ……………………….. نام پدر …………………. نام مادر ………………. دارای شماره شناسنامه ………………….. صادره […]

ادامه مطلب
۱۱ مرداد ۱۳۹۴

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری )

نمونه قرارداد وکالت ( وکالتنامه در امور اداری ) موکل : خانم / آقای : …………………. نام پدر …………………. و نام مادر ……………….دارای شماره شناسنامه […]

0